/Извештај са последње седнице
Извештај са последње седнице2019-08-06T08:48:27+00:00

Извештај са последње седнице

АКТИ ДОНЕТИ НА 28.СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ 23.ЈУЛА 2019.ГОДИНЕ

1.РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

  1. ОДЛУКA О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА        

3.ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ       

         

4.ОДЛУКA О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

              

5.ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА“ КРАЉЕВО

6.РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ ПО САТУ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА

              

7.ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ

              

8.ОДЛУКA О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДА КРАЉЕВА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ГРАДА ПЕРЕСЛАВЉ-ЗАЛЕСКИ, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

9.ОДЛУКA О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЛАЂЕВЦИ- ВАРОШИЦА“

10.ОДЛУКA О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РИБНИЦА“

                 

11.ОДЛУКA О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „УШЋЕ“

12.ОДЛУКA О ИЗРАДИ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР И ЧИБУКОВАЦ“

13.ОДЛУКA О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МАТАРУШКА БАЊА

  

14.ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

              

15.ОДЛУКA О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА, У УЛИЦИ ДУШАНА ПОПОВИЋА БРОЈ 24, ПОНУЂАЧУ Т.К.З.Р. „MASTERBIKE“

              

16.РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПИЈАЧНИ РЕД ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦА“ КРАЉЕВО

              

17.РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

18.РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ КРАЉЕВО О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

            

19.РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО“ КРАЉЕВО О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

                

20.РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ КРАЉЕВО О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

              

21.РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О ДАВАЊУ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ГРАДУ, ЗА ПОТРЕБЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА, ОБЈЕКАТА НА К.П. БРОЈ 946 КО КРАЉЕВО

              

22.РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДА КРАЉЕВА

              

23.РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДА КРАЉЕВА

              

24.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

              

25.РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ИЗ КРАЉЕВА

              

26.РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ИЗ КРАЉЕВА

                   

27.РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦА“ ИЗ КРАЉЕВА

              

28.РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦА“ ИЗ КРАЉЕВА

29.РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗ КРАЉЕВА

              

30.РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗ КРАЉЕВА

                   

31.РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ШУМАРСКОЈ ШКОЛИ У КРАЉЕВУ

     

32.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА У МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ У КРАЉЕВУ

              

33.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ПЕТАР НИКОЛИЋ“ У САМАИЛИМА

34.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИЛУНКА САВИЋ“ У ВИТАНОВЦУ

35.ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДА КРАЉЕВА

36.РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА