/Предлог дневног реда за 25. седницу

Предлог дневног реда за 25. седницу

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Изборне комисије града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2019.ГОДИНУ

Материјал: у прилогу

Известилац:градоначелник града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2019.ГОДИНУ

Материјал: у прилогу

Известилац: директор Јавног предузећа за уређивање грађевинског  земљишта  „Краљево“ из Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА ЗА ГАСИФИКАЦИЈУ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известилац: градоначелник града Краљева директор Јавног предузећа за уређивање грађевинског  земљишта  „Краљево“ из Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ УСТАНОВИ ЦЕНТАР ЛОКАЛНИХ УСЛУГА ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известилац:члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области са јавним установама

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ

Материјал: у прилогу

Известилац:градоначелник града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА, ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ, СЛУЖБИ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГРАДА КРАЉЕВА И СЛУЖБИ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2019.ГОДИНУ

Материјал: у прилогу

Известилац:начелник Градске управе града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известилац:градоначелник града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДАЦИЈЕ „ПЕТАР БОГАВАЦ – АНЂЕЛКО САВИЋ“

Материјал: у прилогу

Известилац:градоначелник града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ „АНЂЕЛКО САВИЋ“ РЕДОВНИМ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА

Материјал: у прилогу

Известилац:градоначелник града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ВИТАНОВАЦ“

Известилац: члан Градског већа града Краљева задужен за област урбанизма и  грађевинарства и стамбено-комуналну делатност и област рада са месним заједницама

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ГРОБЉЕ У ГОТОВЦУ“

Известилац: члан Градског већа града Краљева задужен за област урбанизма и  грађевинарства и стамбено-комуналну делатност и област рада са месним заједницама

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ СТАМБЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА ДО 2020.ГОДИНЕ

Материјал: у прилогу

Известилац: члан Градског већа града Краљева задужен за област урбанизма и  грађевинарства и стамбено-комуналну делатност и област рада са месним заједницама

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области односа са јавним предузећима, представник јавног предузећа

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области односа са јавним предузећима, представник јавног предузећа

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019.ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известилац: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области односа са јавним предузећима, представник јавног предузећа

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019.ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области односа са јавним предузећима, представник јавног предузећа

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019.ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области    односа са јавним предузећима, представник јавног предузећа

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦА“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области    односа са јавним предузећима, представник јавног предузећа

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019.ГОДИНУ ЈАВНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области    односа са јавним предузећима, представник јавног предузећа

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО“ ДОО КРАЉЕВО

Материјал: у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области       односа са јавним предузећима, представник привредног друштва

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА О ЦЕНАМА ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА ПОВЕРЕНИХ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ, БРОЈ 4617/4 ОД 30.11.2018. ГОДИНЕ

Материјал: у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области       односа са јавним предузећима, представник јавног предузећа

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦА“ ИЗ КРАЉЕВА О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ НЕРАСПОРЕЂЕНЕ ДОБИТИ, БРОЈ 12-3/18 ОД 5.12.2018.ГОДИНЕ

Материјал: у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области       односа са јавним предузећима, представник јавног предузећа

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗ КРАЉЕВА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ОСТВАРЕНЕ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2016. ГОДИНУ ЗА ПОКРИЋЕ ДЕЛА ГУБИТКА ИЗ 2014. ГОДИНЕ, БРОЈ 2669/4 ОД 17.12.2018. ГОДИНЕ

Материјал: у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области       односа са јавним предузећима, представник јавног предузећа

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗ КРАЉЕВА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ОСТВАРЕНЕ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА ПОКРИЋЕ ДЕЛА ГУБИТКА ИЗ 2014. ГОДИНЕ, БРОЈ 2669/5, ОД 12.2018.ГОДИНЕ

Материјал: у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области       односа са јавним предузећима, представник јавног предузећа

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известилац: представник предлагача

 

 1. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА КОЈИМ СЕ ПРЕДЛАЖЕ МИНИСТРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊE О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЗАХТЕВУ ЗА ВРАЋАЊЕ ЗЕМЉИШТА

Материјал: у прилогу

Известилац: представник предлагача

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ „СТУДЕНИЦА“ ИЗ УШЋА

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ „СТУДЕНИЦА“ ИЗ УШЋА

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЛОКАЛНИХ УСЛУГА ГРАДА КРАЉЕВА ИЗ КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЛОКАЛНИХ УСЛУГА ГРАДА КРАЉЕВА ИЗ КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА  И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦА“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ  И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ИЗ КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА    ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКОЈ ШКОЛИ У КРАЉЕВУ

Материјал: у прилогу

Известилац:председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ У СИРЧИ

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ШКОЛИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ У КРАЉЕВУ

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 

 

 

                                                                   Председник

Скупштине града Краљева

 

                                                                         Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја

 

2018-12-22T19:14:07+00:00 22 децембар, 2018|