/Предлог дневног реда

Предлог дневног реда

За двадесет четврту седницу Скупштине града Краљева заказану за 8.новембар 2018. године председник  Скупштине града Краљева Ненад Марковић предложио је следећи дневни ред:
Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА ЖЕЉКУ ЂУНОВИЋУ

Материјал: у прилогу

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Изборне комисије града Краљева

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018-30.09.2018. ГОДИНЕ

Материјал: у прилогу

Известилац:градоначелник града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ

Материјал: у прилогу

Известилац:градоначелник града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА РАД И ПУТНИМ ТРОШКОВИМА ОДБОРНИКА, ШЕФОВА, ЗАМЕНИКА ШЕФОВА, ТЕХНИЧКИХ СЕКРЕТАРА ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА, ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известилац:градоначелник града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ИЗБОРА СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА ЗА ГАСИФИКАЦИЈУ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известиоци: градоначелник града Краљева, директор Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ из Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2018.ГОДИНУ

Материјал: у прилогу

Известилац: директор Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта  „Краљево“ из Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА КОНЦЕСИОНОГ АКТА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известилац: члан Градског већа града Краљева задужен за област урбанизма и  грађевинарства и стамбено-комуналну делатност и област рада са месним заједницама

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАСПОЛАГАЊУ СТАНОВИМА У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА КОЈИ СЕ ДОДЕЉУЈУ КАО СТАМБЕНА ПОДРШКА ПОД УСЛОВИМА НЕПРОФИТНОГ ЗАКУПА

Материјал: у прилогу

Известилац: члан Градског већа града Краљева задужен за област урбанизма и  грађевинарства и стамбено-комуналну делатност и област рада са месним заједницама

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ ГРАДА

Материјал: у прилогу

Известилац: члан Градског већа града Краљева задужен за област урбанизма и  грађевинарства и стамбено-комуналну делатност и област рада са месним заједницама

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ЧИСТОЋА“ КРАЉЕВО

Материјал: у прилогу

Известилац: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области    односа са јавним предузећима

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ПУТЕВИ“ КРАЉЕВО

Материјал: у прилогу

Известилац: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области    односа са јавним предузећима

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА ЈАВНОМ ЕНЕРГЕТСКОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ТОПЛАНА“ КРАЉЕВО

Материјал: у прилогу

Известилац: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области     односа са јавним предузећима

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ВОДОВОД“ КРАЉЕВО

Материјал: у прилогу

Известилац: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области       односа са јавним предузећима

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ПИЈАЦА“ КРАЉЕВО

Материјал: у прилогу

Известилац: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области       односа са јавним предузећима

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПРОКИЋА КУЋА У УШЋУ

Материјал: у прилогу

Известилац: члан Градског већа града Краљева задужен за област урбанизма и  грађевинарства и стамбено-комуналну делатност и област рада са месним заједницама

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У ПРОГОРЕЛИЦИ МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ПРОГОРЕЛИЦА

Материјал: у прилогу

Известилац: члан Градског већа града Краљева задужен за област урбанизма и  грађевинарства и стамбено-комуналну делатност и област рада са месним заједницама

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ГРАДА КРАЉЕВА У ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА „ПОКРЕТ ЗА ДЕЦУ ТРИ ПЛУС“ ИЗ ЧАЧКА

Материјал: у прилогу

Известилац: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области односа са јавним установама, заштиту и унапређење људских права, спровођење мера популационе политике

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

Материјал: у прилогу

Известилац: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области односа са јавним установама, заштиту и унапређење људских права, спровођење мера популационе политике

 

 1. ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Комисије за израду Предлога програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ЈКП „ПУТЕВИ“ ИЗ КРАЉЕВА, ДОНЕТЕ ОДЛУКОМ НАДЗОРНОГ ОДБОРА БРОЈ 839 ОД 28.05.2018.ГОДИНЕ

Материјал: у прилогу

Известилац: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области         односа са јавним предузећима

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известилац: начелник Градске управе града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известилац: члан Градског већа града Краљева задужен за област урбанизма и  грађевинарства и стамбено-комуналну делатност и област рада са месним заједницама

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известилац: члан Градског већа града Краљева задужен за област урбанизма и  грађевинарства и стамбено-комуналну делатност и област рада са месним заједницама

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА КРАЉЕВА К.П. БРОЈ 1839 КО СИРЧА РАДИ ПРОШИРЕЊА СЕОСКОГ ГРОБЉА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ШУМАРИЦЕ

Материјал: у прилогу

Известилац: члан Градског већа града Краљева задужен за област урбанизма и  грађевинарства и стамбено-комуналну делатност и област рада са месним заједницама

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2017. ГОДИНУ БРОЈ 2441/5, КОЈУ ЈЕ ДАНА 25.06.2018.ГОДИНЕ ДОНЕО НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известилац: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области        односа са јавним предузећима

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известилац: представник предлагача

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВА“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА ПРИВРЕМЕНОГ НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЛОКАЛНИХ УСЛУГА ГРАДА КРАЉЕВА ИЗ КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ЕЛЕКТРО-САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „НИКОЛА ТЕСЛА“ У КРАЉЕВУ

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ШУМАРСКОЈ ШКОЛИ У КРАЉЕВУ

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКОЈ ШКОЛИ „ДР ЂОРЂЕ РАДИЋ“ У КРАЉЕВУ

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ГИМНАЗИЈИ У КРАЉЕВУ

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ У КРАЉЕВУ

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“ У КРАЉЕВУ

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИЛУНКА САВИЋ“ У ВИТАНОВЦУ

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИЛУН ИВАНОВИЋ“ У УШЋУ

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЖИВАН МАРИЧИЋ“ У ЖИЧИ

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ОЛГА МИЛУТИНОВИЋ“ У ГОДАЧИЦИ

Материјал: у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ВРБИ

Материјал: у прилогу

Известилац:председник Комисије за избор именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У ВИТКОВЦУ

Материјал: у прилогу

Известилац:председник Комисије за избор именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВО КУРСУЛА“ У КРАЉЕВУ

Материјал: у прилогу

Известилац:председник Комисије за избор именовања Скупштине града Краљева

 

 

 

 

 

 

                                                                   Председник

                                                                      Скупштине града Краљева

 

                                                                         Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја

 

2018-11-02T10:39:04+00:00 2 новембар, 2018|