4 седница – архива2017-11-08T17:19:41+01:00

АКТИ ДОНЕТИ НА ЧЕТВРТОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 15.ЈУЛА 2016.ГОДИНЕ

1. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА

2. ОДЛУКA О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

3. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ, ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.-31.03.2016. ГОДИНЕ

4. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

5. ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКОВЕ ДРУГОГ РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

6. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНОЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

7. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

8. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

9. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА

10. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈЕП „ТОПЛАНА“ ИЗ КРАЉЕВА

11. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈЕП „ТОПЛАНА“ ИЗ КРАЉЕВА

12. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА

13. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА

14. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У КРАЉЕВУ

15. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ У КРАЉЕВУ

16. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ“ У КРАЉЕВУ

17. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У ВИТКОВЦУ

18. ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ ПОВРЕМЕНОГ РАДНОГ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

19. РЕШЕЊE КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ ДА СЛАЂАНИ ВУКОСАВЉЕВИЋ ДАНОМ ПОТВРЂИВАЊА ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА ПРЕСТАЈЕ ФУНКЦИЈА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ У КОНАРЕВУ

20. РЕШЕЊE КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ ДА ИВАНУ ЈЕВТОВИЋУ ДАНОМ ПОТВРЂИВАЊА ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА ПРЕСТАЈЕ ФУНКЦИЈА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ „СТУДЕНИЦА“ ИЗ УШЋА

21. РЕШЕЊE КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ ДА ЗОРИЦИ ЈЕВТОВИЋ ДАНОМ ПОТВРЂИВАЊА ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА ПРЕСТАЈЕ ФУНКЦИЈА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“ У КРАЉЕВУ