5 седница – архива2017-11-08T17:20:26+01:00

СПИСАК АКАТА ДОНЕТИХ НА 5.СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
2.СЕПТЕМБРА 2016.ГОДИНЕ

1.ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

2.ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ КРАЉЕВО

3.ОДЛУК О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦА“ КРАЉЕВО

4.ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ“ КРАЉЕВО

5.ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ КРАЉЕВО

6.ОДЛУКАО УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ КРАЉЕВО

7.ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋАЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО“ КРАЉЕВО

8.ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО

9.ОДЛУКА О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА ГРАДА КРАЉЕВА

10.ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

11.ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ГРАДА КРАЉЕВА НАЦИОНАЛНОЈ АСОЦИЈАЦИЈИ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

12.ОДЛУКАО ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗМЕНУ ТРИЛАТЕРАЛНОГУГОВОРА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗАЈМА НАМЕЊЕНИХ ПРОГРАМУ „РЕХАБИЛИТАЦИЈА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У СРБИЈИ–ФАЗАIV“

13.ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „МАГЛИЧ“

14.ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КРУШЕВИЦА“

15.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА НА БАРУТАНИ“

16.ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

17.РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА ДЕЛА ОБЈЕКТА, КОЈИ ЈЕ ЈАВНА СВОЈИНА ГРАДА КРАЉЕВА, И НАЛАЗИ СЕ У УЛИЦИ ЦАРА ДУШАНА БРОЈ 10, НА К.П. БРОЈ 601/1 КО КРАЉЕВО

18.РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА КРАЉЕВА

19.РЕШЕЊЕ О ОТУЂЕЊУ ТРИ СТАНА КОЈИ СУ ЈАВНА СВОЈИНА ГРАДА КРАЉЕВА НА ИМЕ НАКНАДЕ ЗА ЕКСПРОПРИСАНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

20.РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ИБАР“ ИЗ КРАЉЕВА

21.РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР„ИБАР“ ИЗ КРАЉЕВА

22.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНАУПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ“ ИЗ КРАЉЕВА

23.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА

24.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КРАЉЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ ИЗ КРАЉЕВА

25.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРАИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ИЗ КРАЉЕВА

26.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРАКУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „РИБНИЦА“ ИЗ КРАЉЕВА

27.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ „СТУДЕНИЦА“ ИЗ УШЋА-02

28.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНАУПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРАУСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ИБАР“ ИЗ КРАЉЕВА

29.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВА“ ИЗ КРАЉЕВА

30.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИЗ КРАЉЕВА

31.РЕШЕЊЕО РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕГ ОДМАРАЛИШТА „ГОЧ“ ИЗ КРАЉЕВА

32.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА

33.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЕТИРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА КРАЉЕВА

34.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ШЕСТ ЧЛАНОВА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ПЕТ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ИРАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ „ПЕТАР БОГАВАЦ-АНЂЕЛКО САВИЋ“

35.РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ У КОНАРЕВУ

36.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „СВЕТИ САВА“ У РИБНИЦИ

37.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „МИЛУНКА САВИЋ“ У ВИТАНОВЦУ

38.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ У КРАЉЕВУ