Акти донети на 11. седници

СВИ АКТИ ДОНЕТИ НА 11. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 24.12.2021.ГОДИНЕ

СПИСАК АКАТА:

 1. ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
 2. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2022.ГОДИНУ
 3. ОДЛУКА О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 5. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА СУБВЕНЦИОНИРАНУ ЦЕНУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 6. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ КРАЉЕВО О ЦЕНАМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
 7. ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ПРАВИЛНИКА О НАКНАДАМА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА КОМАСАЦИЈЕ У КАТАСТАРСКИМ ОПШТИНАМА САМАИЛА И МРСАЋ, ГРАДА КРАЉЕВА
 8. ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2022.ГОДИНУ
 9. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА ПОВЕРЕНИХ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ, СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА
 10. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА ПОВЕРЕНИХ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО
 11. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА
 12. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2022.ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ИЗ КРАЉЕВА
 13. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2022.ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ ИЗ КРАЉЕВА
 14. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗ КРАЉЕВА
 15. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2022.ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ“ ИЗ КРАЉЕВА
 16. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2022.ГОДИНУ ЈАВНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ ИЗ КРАЉЕВА
 17. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО“ ДОО КРАЉЕВО
 18. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2021.ГОДИНЕ (СА ОСВРТОМ НА 2019. И 2020. ГОДИНУ У ИСТОМ ПЕРИОДУ)
 19. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ И РАЗГРАНИЧЕЊЕ ГРАНИЦЕ КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА ЗА КО САМАИЛА
 20. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ И РАЗГРАНИЧЕЊЕ ГРАНИЦЕ КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА ЗА КО МРСАЋ     
 21. КАДРОВСКИ ПЛАН У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА, ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА КРАЉЕВА, СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА КРАЉЕВА, ЛОКАЛНОМ ОМБУДСМАНУ ГРАДА КРАЉЕВА И СЛУЖБИ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ
 22. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА КРАЉЕВА
 23. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ГРАДА КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „РИБНИЦА“ ИЗ КРАЉЕВА 
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА“ ИЗ КРАЉЕВА   
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ИЗ КРАЉЕВА
 1. ЗАКЉУЧАК О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ ПОСЛОВНИКА
 2. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ ИЗ КРАЉЕВА
 2. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВО КУРСУЛА“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У ЈКП „ПУТЕВИ“ КРАЉЕВО
 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦА“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИЗ КРАЉЕВА
 2. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИЗ КРАЉЕВА
 3. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 4. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА НОВИЦЕ ЛИШАНИНА
2021-12-30T10:57:34+01:00 30 децембра, 2021|