Скупштина2021-06-19T20:57:21+02:00

Чланом 25. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) утврђено је да је Скупштина града највиши орган Града који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и овим Статутом.

Надлежности скупштине града утврђене су у члану 32. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18) и у члану 26. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст)

Надлежност Скупштине


Скупштина, у складу са законом:

 • доноси Статут града и Пословник о раду Скупштине града;
 • доноси буџет и усваја извештај о реализацији буџета и завршни рачун буџета Града;
 • утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
 • подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Града;
 • усваја План развоја Града, на начин и у поступку прописаном законом, усваја измене и допуне Плана развоја Града, усваја годишњи извештај о спровођењу плана развоја Града и извештај о учинцима спровођења плана развоја Града; усваја документе јавних политика Града-стратегије, програме, концепте политике и акционе планове, на начин и у поступку прописаном законом; доноси Средњорочни план Града, у складу са законом;
 • доноси просторни план и урбанистичке планове;
 • доноси годишњи и средњорочни програм уређивања грађевинског земљишта у јавној својини Града, доноси програм прибављања грађевинског земљишта у јавној својини Града, доноси програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града, уређује и обезбеђује вршење послова уређивања грађевинског земљишта, оснива јавно предузеће ради обезбеђења услова за уређивање, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта, утврђује допринос за уређивање грађевинског земљишта, доноси одлуку о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта по цени која је мања од тржишне цене и одлуку о отуђењу и давању у закуп без накнаде, у складу са законом и уредбом; образује Комисију за урбану комасацију и именује и разрешава чланове;
 • одлучује о питањима којима се предвиђа начин обављања комуналних делатности и обезбеђују услови за њихово обављање и развој; одређује и друге комуналне делатности од локалног интереса и прописује услове њиховог обављања, осим законом предвиђених; поверава обављање комуналних делатности другом друштву капитала или предузетнику, у складу са законом; одлучује о заједничком обављању комуналних делатности; уређује комунални ред на територији Града, у складу са законом;
 • доноси прописе и друге опште и појединачне акте;
 • одлучује о расписивању референдума, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 • доноси акт о оснивању јавног предузећа и друштва капитала које обавља делатност од општег интереса и врши права оснивача; даје претходну сагласност јавном предузећу за оснивање друштва капитала за обављање делатности од општег интереса и друштва капитала за обављање делатности која није делатност од општег интереса, именује и разрешава председника и чланове надзорног одбора, директора, вршиоца дужности директора јавног предузећа, доноси решење о суспензији директора, у складу са законом; даје сагласност на средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја и годишњи, односно трогодишњи програм пословања јавног предузећа; упознаје се са тромесечним извештајима о раду јавних предузећа, упознаје се са финансијским извештајем јавног предузећа и извештајем овлашћеног ревизора; даје сагласност на статут јавног предузећа, на тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др), осим ако другим законом није предвиђено да ту сагласност даје други државни орган, на давање гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса, на упис права својине јавног предузећа, односно друштва капитала чији је оснивач Град доношењем одлуке о давању сагласности и измени оснивачког акта тог јавног предузећа, односно друштва капитала, на располагање средствима у јавној својини која су пренета у својину јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса утврђених оснивачким актом, на акт о општим условима за испоруку производа и услуга, на улагање капитала, статусне промене, на акт о процени вредности капитала, на програм и одлуку о својинској трансформацији; у случају поремећаја у пословању јавног предузећа предузима мере којима ће се обезбедити услови за несметано обављање делатности од општег интереса, и врши и друга права оснивача у складу са законом;
 • доноси акт о оснивању установе и друге организације која врши јавну службу у областима предвиђеним законом и Статутом и врши права оснивача; именује и разрешава председника и чланове управног и надзорног одбора, директора, осим у случајевима предвиђеним посебним законом, вршиоца дужности директора; даје сагласност на годишњи програм рада установе; даје сагласност на предлог кадровског плана; усваја годишњи извештај о раду установе; даје сагласност на статут установе, осим у случајевима предвиђеним посебним законом, на тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.) у случајевима прописаним законом и врши и друга права оснивача у складу са законом;
 • бира и разрешава председника Скупштине града и заменика председника Скупштине града;
 • поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине града;
 • бира и разрешава градоначелника и, на предлог градоначелника, бира заменика градоначелника и чланове Градског већа;
 • утврђује градске таксе и накнаде и друге локалне приходе који Граду по закону припадају;
 • доноси одлуку о припреми и садржини кадровског плана у органима и службама Града; усваја кадровски план за органе и службе Града, односно даје сагласност на предлоге других кадровских планова, у складу са законом;
 • доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 • одлучује о прибављању, располагању и управљању непокретним стварима у јавној својини Града, изузев давања у закуп непокретности у јавној својини Града, као и о прибављању других непокретности за потребе Града, образује Комисију за прибављање непокретности у јавну својину Града, образује Комисију за отуђење непокретности из јавне својине Града, у складу са законом; одлучује о прибављању других имовинских права у корист Града, одлучује о располагању другим имовинским правима чији је титулар Град, образује Комисију за прибављање других имовинских права у корист Града, образује Комисију за уступање искоришћавања других имовинских права чији је титулар Град, у складу са законом;
 • прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 • даје мишљења о републичком и регионалном просторном плану;
 • даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за Град;
 • разматра извештај о стању безбедности на подручју Града, заузима ставове о приоритетима за безбедност људи и имовине и подноси предлоге надлежном министарству, у складу са законом;
 • даје сагласност на употребу имена, грба и заставе Града;
 • одлучује о додељивању награда и јавних признања;
 • доноси одлуку о распуштању савета месне заједнице, именује повереника Града до конституисања савета месне заједнице, у складу са законом;
 • одлучује о сарадњи или удруживању са градовима и општинама, удружењима и хуманитарним организацијама, у складу са законом;
 • доноси одлуку којом се уређују надлежност и овлашћења, начин избора и услови за разрешење и престанак функције Локалног омбудсмана, бира и разрешава Локалног омбудсмана;
 • доноси одлуку о образовању правобранилаштва Града, којом се уређују надлежност и овлашћења, начин поступања, постављење и услови за разрешење и престанак функције правобраниоца и заменика правобраниоца; поставља и разрешава правобраниоца и заменике правобраниоца;
 • оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из своје надлежности;
 • бира и разрешава чланове радних тела Скупштине града;
 • покреће поступак за оцену уставности или законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
 • образује органе, организације и службе за потребе Града и уређује њихову организацију и рад;
 • утврђује називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији, у складу са законом, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе;
 • (брисана);
 • усваја етички кодекс понашања функционера;
 • доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
 • обавља и послове који нису додељени ниједном од органа (недодељена надлежност);
 • уређује начин обављања ауто-такси превоза који се обавља на територији Града, у складу са законом;
 • образује Комисију за планове и именује и разрешава чланове Комисије;
 • именује председника, секретара и чланове Изборне комисије града Краљева, и њихове заменике, у складу са законом;
 • упознаје се са извештајем градоначелника и Градског већа о извршавању одлука и других аката Скупштине;
 • (брисана);
 • доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите опште намене;
 • доноси акт о образовању Градског штаба за ванредне ситуације, у складу са законом;
 • даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије, ако је јавни партнер Град, или друго јавно тело Града;
 • усваја предлог за доношење концесионог акта, ако је давалац концесије Град, када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Града;
 • даје сагласност на коначни нацрт јавног уговора јавно-приватног партнерства, са или без елемената концесије;
 • образује Комисију за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Град и именује и разрешава чланове Комисије;
 • доноси годишњи програм заштите, уређења, и коришћења пољопривредног земљишта, у складу са законом;
 • доноси локалну стамбену стратегију, акциони план за њено спровођење и програм стамбене подршке; доноси одлуку о утврђивању урбанистичких зона или блокова за које прописује обавезу извршења одређених активности у одржавању зграде, односно обавезно инвестиционо одржавање и унапређење својства зграда, ради обезбеђивања јавног интереса у складу са законом; доноси одлуку о обавези одржавања спољног изгледа зграде и забрани промене спољног изгледа зграде; доноси акт о минималној висини износа о текућем одржавању зграда, акт о висини износа накнаде коју плаћају власници посебних делова у случају принудно постављеног професионалног управника и акт о минималној висини износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде; образује стамбену комисију која одлучује о давању на коришћење стана за службене потребе; доноси одлуку о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама; доноси одлуку о неопходности исељења, у складу са законом; образује стамбену комисију која спроводи поступак доделе стамбене подршке у складу са законом; доноси одлуку о додели стамбене подршке у складу са законом; оснива стамбену агенцију у складу са законом;
 •  доноси стратегију и годишњи план безбедности саобраћаја;
 • обавља и друге послове утврђене Уставом, законом и овим Статутом.
 • Чланом 27. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) утврђено је да је Скупштину чини 70 одборника, које бирају грађани на непосредним изборима тајним гласањем.
 • Чланом 2. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16) утврђено је да Скупштину представља и њеним седницама председава председник Скупштине, као и да председник Скупштине има заменика, који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
 • Чланом 24. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16) прописано је да Скупштина има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад; да секретар Скупштине обавезно присуствује седницама Скупштине и по потреби даје стручно тумачење у вези са применом Пословника и другим питањима; да је секретар Скупштине одговоран за достављање тражених података, списа и исправа, ако се надзор врши над радом и актима Скупштине, као и да је секретар Скупштине главни и одговорни уредник „Службеног листа града Краљева“.
 • Чланом 46. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16) утврђено је да одборници у Скупштини имају право да образују одборничке групе, да одборничку групу чини најмање четири одборника и да одборничке групе у Скупштини могу имати техничке секретаре.
 • Чланом 46. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16) утврђено је да се за разматрање питања из надлежности Скупштине, предлагање аката и вршење других послова у складу са овим Пословником, образују стална или повремена радна тела Скупштине; да стална радна тела образује Скупштина за мандатни период за који је Скупштина образована, а да повремена радна тела образује Скупштина за извршење задатака које им Скупштина посебно повери и она престају са радом по извршењу задатака за које су образована.
 • Чланом 60. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16) утврђено је да стално радно тело Скупштине има онолики број чланова колико је утврђено овим Пословником, да одборничке групе предлажу чланове радног тела Скупштине сразмерно броју одборника које имају у Скупштини, да одборник може бити члан више радних тела Скупштине, као и да поред одборника, чланови сталних радних тела Скупштине могу бити и грађани, с тим да њихов број мора бити мањи од броја чланова који су одборници, а да чланови Градског већа не могу бити чланови радних тела Скупштине.
 • Чланом 65. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16) утврђено је да радна тела Скупштине раде на седницама којима присуствује већина чланова, да радна тела доносе решења, мишљења, закључке, препоруке и утврђују предлоге аката већином гласова од укупног броја чланова.
 • Чланом 112. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16) утврђено је да је рад Скупштине и њених радних тела доступан јавности објављивањем на сајту града Краљева:
  -података о саставу Скупштине и њених радних тела;
  -нацрта Статута, буџета, програма развоја града и појединих делатности;
  -службених листова града Краљева.

За реализацију и ажурност података на сајту који се односе на рад Скупштине и њених радних тела одговоран је секретар Скупштине.