Почетна
Почетна2022-09-14T12:34:44+02:00

Акти са последње седнице


СПИСАК АКАТА:


 1. ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
 2. ОДЛУКА О ВИДОВДАНСКОЈ НАГРАДИ УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 3. ОДЛУКА О ПРАВУ НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ
 4. ОДЛУКА О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА
 5. ОДЛУКА О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 6. ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА САХРАЊИВАЊА ЛИЦА ПРЕМИНУЛИХ УСЛЕД БОЛЕСТИ COVID19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2
 7. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ГРАДА КРАЉЕВА
 8. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА КРАЉЕВА
 9. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ” ИЗ КРАЉЕВА    
 10. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ И ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ОБРАЧУНА ЗА 2021. ГОДИНУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА
 11. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ КРАЉЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА ИЗ КРАЉЕВА
 12. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ИЗ КРАЉЕВА
 13. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „РИБНИЦА“ ИЗ КРАЉЕВА
 14. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ ДОМА КУЛТУРЕ „СТУДЕНИЦА“ ИЗ УШЋА
 15. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021. ГОДИНУ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ИЗ КРАЉЕВА
 16. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2021. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ–РИТА“ ИЗ КРАЉЕВА
 17. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ И ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ЗА 2021. ГОДИНУ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ИБАР“ ИЗ КРАЉЕВА
 18. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВА“ ИЗ КРАЉЕВА
 19. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИЗ КРАЉЕВА
 20. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ И ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ  ЗА 2021. ГОДИНУ ДЕЧЈЕГ ОДМАРАЛИШТА „ГОЧ“ ИЗ КРАЉЕВА
 21. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ И ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЛОКАЛНИХ УСЛУГА ГРАДА КРАЉЕВА ИЗ КРАЉЕВА
 22. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ „АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА
 23. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА И ОДЛУКУ О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНЕ ВОДЕ, УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ КРАЉЕВО
 24. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА АУТОПРЕВОЗ ДОО ЧАЧАК КОЈОМ ЈЕ УТВРЂЕНА ТАРИФА ПРЕВОЗА У ГРАДСКО-ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 
 25. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ГРАДА У НАЗИВУ СПОРТСКОГ ШАХОВСКОГ УДРУЖЕЊА
 26. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ИЗ КРАЉЕВА
 27. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ ИЗ КРАЉЕВА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
 28. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ ИЗ КРАЉЕВА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
 29. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РАТАРСКО ИМАЊЕ-ГРДИЦА“    
 30. ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РУДНО“
 31. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ
 32. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ТРГОВИНСКИМ, ЗАНАТСКИМ И УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА   
 33. ОДЛУКА О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ- 011
 34. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА КРАЉЕВА
 35. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРАЉЕВA
 36. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА
 37. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО“ КРАЉЕВО
 38. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗ КРАЉЕВА  
 39. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗ КРАЉЕВА
 40. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗ КРАЉЕВА  
 41. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА
 42. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА  
 43. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА РАСПИСИВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ“ ИЗ КРАЉЕВА
 44. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА
 45. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИЗ КРАЉЕВА
 46. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ШЕСТ ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ГРАДА КРАЉЕВА ИЗ КРАЉЕВА
 47. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВО КУРСУЛА“ ИЗ КРАЉЕВА
 48. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ ИЗ КРАЉЕВА
 49. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ“ КРАЉЕВО О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
 50. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА

Јавне расправе

Представници надлежних органа Града,
односно јавних служби, могу, у форми јавне
расправе, одржавати отворене састанке
са заинтересованим грађанима и
представницима удружења грађана
и средстава јавног информисања…

Председник Скупштине

Председник Скупштине је
Ненад Марковић
од 16.06.2016. године…

Скупштина Краљева


Буџет

Буџет града Краљева
Скупштина града Краљева
конституисана је дана 16. јуна 2016. године,
након избора за одборнике града Краљева
одржаних 24. и 30.априла 2016.године…