Позив за 8. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија
Град Краљево
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА


Број:06-167/2021-I
Датум: 14. јун 2021. године
К р а љ е в о

На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 1/21-пречишћен текст),

С  А  З  И  В  А  М

ОСМУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА
21.ЈУН 2021. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК) СА ПОЧЕТКОМ У 12,00 ЧАСОВА
У САЛИ I СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

Молим вас да овој седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Одељење за послове органа Града Градске управе града Краљева, на телефоне  306-063 или 306-017

У циљу поштовања препоручених мера заштите здравља, одборници су дужни да поштују обавезан размак приликом седења. Известиоци по тачкама дневног реда и представници надлежних одељења Градске управе улазиће у салу I по позиву, по преласку на тачку дневног реда за коју су известиоци.

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја

2021-12-23T11:01:19+01:00