2 седница – архива2017-11-08T18:06:53+01:00

АКТИ ДОНЕТИ НА ДРУГОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 28.ЈУНА 2016.ГОДИНЕ

1. Решење о избору чланова Верификационог одбора Скупштине града Краљева

2. Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини града Краљева Снежани Јовановић, Полки Крстић и Владимиру Вујанцу

3. Решење којим се утврђује да Владимиру Вујанцу даном потврђивања одборничког мандата престаје функција члана Школског одбора Основне школе „Чибуковачки партизани“ у Краљеву, на коју је именован Решењем Скупштине града Краљева, број 02-20/2015-III од 2.априла 2015.године, као представник локалне самоуправе

4. Решење о разрешењу и именовању председника, секретара и чланова Изборне комисије града Краљева

5. Решење о избору председника и чланова Административно-мандатске комисије Скупштине града Краљева

6. Решење о именовању председника и чланова Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

7. Решење о избору председника и чланова Комисије за Статут и управу Скупштине града Краљева

8. Решење о избору председника и чланова Комисије за друштвеноекономски развој, привреду и финансије Скупштине града Краљева

9. Решење о избору председника и чланова Комисије за друштвене делатности Скупштине града Краљева

10. Решење о избору председника и чланова Комисије за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Скупштине града Краљева

11. Решење о избору председника и чланова Комисије за рад и развој месних заједница Скупштине града Краљева

12. Решење о избору председника и чланова Комисије за пољопривреду и развој села Скупштине града Краљева

13. Решење о избору председника и чланова Комисије за заштиту и унапређење животне средине Скупштине града Краљева

14. Решење о избору председника и чланова Комисије за представке и притужбе Скупштине града Краљева

15. Решење о избору председника и чланова Комисије за награде и признања Скупштине града Краљева

16. Решење о избору председника и чланова Комисије за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места Скупштине града Краљева

17. Решење о избору председника и чланова Комисије за стамбене односе Скупштине града Краљева

18. Решење о избору председника и чланова Комисије за односе са верским заједницама Скупштине града Краљева

19. Решење о избору председника и чланова Комисије за борбу против корупције Скупштине града Краљева

20. Решење о избору председника и чланова Комисије за социјална питања Скупштине града Краљева

21. Акт којим се констатује да је Предрагу Терзићу престала функција заменика председника Скупштине града Краљева 28. јуна 2016.године