/Скупштина
Скупштина2018-03-14T10:05:24+00:00

 

Скупштина града Краљева конституисана је дана 16. јуна 2016. године, након избора за одборнике Скупштине града Краљева одржаних 24. и 30.априла 2016.године.

Изборна листа Александар Вучић-Србија побеђује добила је 34 одборничка мандата.

Изборна листа Ивица Дачић-„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“ добила је 11 одборничких мандата.

Изборна листа Двери-Да вратимо живот Краљеву-Драган Весовић добила је 6 одборничких мандата.

Изборна листе Група грађана Локални фронт добила је 5 одборничких мандата.

Изборна листа Група грађана Староседеоци Краљева и околине-Саво Вељковић добила је 5 одборничких мандата.

Изборна листа Др Војислав Шешељ-Српска радикална странка добила је 5 одборничких мандата.

Изборна листа „За боље и праведно Краљево“ (Демократска странка, Либерално демократска партија, Русинско демократска странка-НПС)-Вукомир Митровић добила је 4 одборничка мандата.

 Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон) у члану 28. прописано је да је скупштина општине највиши орган општине, који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом; да скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом општине.

Чланом 25. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13-пречишћен текст) утврђено је да је Скупштина града највиши орган Града, који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и овим Статутом.

Надлежности Скупштине града утврђене су у члану 32. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и члану 26. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13-пречишћен текст) , којим је прописано да Скупштина, у складу са законом:

 • доноси Статут града и Пословник о раду Скупштине града;
 • доноси буџет и усваја завршни рачун буџета Града;
 • утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
 • подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Града;
 • доноси програм развоја Града и појединих делатности;
 • доноси просторни план;
 • доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења грађевинског земљишта; отуђује и даје у закуп грађевинско земљиште у складу са законом; оснива јавно предузеће ради обезбеђења услова за уређивање, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта;
 • одлучује о питањима којима се предвиђа начин обављања комуналних делатности и обезбеђују услови за њихово обављање и развој; одређује и друге комуналне делатности од локалног интереса и прописује услове њиховог обављања, осим законом предвиђених; поверава обављање комуналних делатности привредном друштву, предузетнику или другом привредном субјекту; одлучује о заједничком обављању комуналних делатности; уређује комунални ред на територији Града, у складу са законом;
 • доноси прописе и друге опште и појединачне акте;
 • одлучује о расписивању референдума, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 • оснива службе, установе и организације утврђене Статутом града и врши надзор над њиховим радом; оснива јавна предузећа или друштва капитала за обављање делатности утврђених Статутом града и врши надзор над њиховим радом; даје сагласност на оснивање зависног друштва капитала од стране јавних предузећа и улагање капитала јавних предузећа у друга друштва капитала; одлучује о улагању у капитал јавних предузећа односно друштва капитала и одлучује о закључивању уговора о давању на коришћење и осталих права на стварима у јавној својини, у складу са законом;
 • именује и разрешава надзорне одборе и директоре јавних предузећа чији је оснивач, доноси решење о суспензији директора јавних предузећа чији је оснивач; именује и разрешава управне и надзорне одборе и директоре установа, организација и служби чији је оснивач; даје сагласност на њихове статуте, и врши друга права оснивача, у складу са законом;
 • бира и разрешава председника Скупштине града и заменика председника Скупштине града;
 • поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине града;
 • бира и разрешава градоначелника и, на предлог градоначелника, бира заменика градоначелника и чланове Градског већа;
 • утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду по закону припадају;
 • утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 • доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 • доноси програм прибављања непокретности за потребе органа Града;
 • прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 • даје мишљења о републичком и регионалном просторном плану;
 • даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за Град;
 • оснива локалну пореску администрацију и обавља послове из њене надлежности, у складу са законом;
 • даје сагласност на употребу имена, грба и заставе Града;
 • одлучује о додељивању награда и јавних признања;
 • разматра извештаје о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
 • одлучује о сарадњи или удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним и хуманитарним организацијама, у складу са законом;
 • поставља и разрешава заштитника грађана;
 • поставља и разрешава јавног правобраниоца и заменика јавног правобраниоца Града;
 • оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из своје надлежности;
 • бира и разрешава чланове радних тела Скупштине града;
 • покреће поступак за оцену уставности или законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
 • образује органе, организације и службе за потребе Града и уређује њихову организацију и рад;
 • утврђује називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији, у складу са законом;
 • доноси планове заштите од елементарних и других већих непогода за подручје града;
 • усваја етички кодекс понашања функционера;
 • доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
 • обавља и послове који нису додељени ниједном од органа (недодељена надлежност);

39) уређује начин обављања јавног превоза путника и ауто-такси превоза који се обавља на територији Града, у складу са законом;

40)  образује Комисију за планове и именује и разрешава чланове Комисије;

41) одлучује о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини Града, у складу са законом;

42) доноси План одбране Града, који је саставни део Плана одбране Републике Србије;

43) усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из своје надлежности са Планом Републике Србије;

44)  доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите опште намене;

45) образује Градски штаб за ванредне ситуације, поставља и разрешава начелника, заменика начелника и чланове Штаба;

46) даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије, ако је јавни партнер Град, или друго јавно тело Града;

47) усваја предлог за доношење концесионог акта, ако је давалац концесије Град, када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Града;

48) даје сагласност на коначни нацрт јавног уговора јавно-приватног партнерства, са или без елемената концесије;

49) образује Комисију за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Град и именује и разрешава чланове Комисије;

50) обавља и друге послове утврђене Уставом, законом и овим Статутом.

Чланом 25. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13-пречишћен текст) утврђено је да Скупштину чини 70 одборника, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и овим Статутом.

 Чланом 2. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16) утврђено је да Скупштину представља и њеним седницама председава председник Скупштине, као и да председник Скупштине има заменика, који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Чланом 24. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16) прописано је да Скупштина има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад; да секретар Скупштине обавезно присуствује седницама Скупштине и по потреби даје стручно тумачење у вези са применом Пословника и другим питањима; да је секретар Скупштине одговоран за достављање тражених података, списа и исправа, ако се надзор врши над радом и актима Скупштине, као и да је секретар Скупштине главни и одговорни уредник „Службеног листа града Краљева“.

 Чланом 46. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16) утврђено је да одборници у Скупштини имају право да образују одборничке групе, да одборничку групу чини најмање четири одборника и да одборничке групе у Скупштини могу имати техничке секретаре.

Чланом 46. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16) утврђено је да се за разматрање питања из надлежности Скупштине, предлагање аката и вршење других послова у складу са овим Пословником, образују стална или повремена радна тела Скупштине; да стална радна тела образује Скупштина за мандатни период за који је Скупштина образована, а да повремена радна тела образује Скупштина за извршење задатака које им Скупштина посебно повери и она престају са радом по извршењу задатака за које су образована.

Чланом 60. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16) утврђено је да стално радно тело Скупштине има онолики број чланова колико је утврђено овим Пословником, да одборничке групе предлажу чланове радног тела Скупштине сразмерно броју одборника које имају у Скупштини, да одборник може бити члан више радних тела Скупштине, као и да поред одборника, чланови сталних радних тела Скупштине могу бити и грађани, с тим да њихов број мора бити мањи од броја чланова који су одборници, а да чланови Градског већа не могу бити чланови радних тела Скупштине.

Чланом 65. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16) утврђено је да радна тела Скупштине раде на седницама којима присуствује већина чланова, да радна тела доносе решења, мишљења, закључке, препоруке и утврђују предлоге аката већином гласова од укупног броја чланова.

Чланом 112. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16) утврђено је да је рад Скупштине и њених радних тела доступан јавности објављивањем на сајту града Краљева:

-података о саставу Скупштине и њених радних тела;

-нацрта Статута, буџета, програма развоја града и појединих делатности;

-службених листова града Краљева.

За реализацију и ажурност података на сајту који се односе на рад Скупштине и њених радних тела одговоран је секретар Скупштине.