Акти донети на 14. седници

СВИ АКТИ ДОНЕТИ НА 14. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

СПИСАК АКАТА:

 1. ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
 2. ОДЛУКА О ВИДОВДАНСКОЈ НАГРАДИ УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 3. ОДЛУКА О ПРАВУ НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ
 4. ОДЛУКА О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА
 5. ОДЛУКА О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 6. ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА САХРАЊИВАЊА ЛИЦА ПРЕМИНУЛИХ УСЛЕД БОЛЕСТИ COVID19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2
 7. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ГРАДА КРАЉЕВА
 8. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА КРАЉЕВА
 9. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ” ИЗ КРАЉЕВА    
 10. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ И ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ОБРАЧУНА ЗА 2021. ГОДИНУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА
 11. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ КРАЉЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА ИЗ КРАЉЕВА
 12. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ИЗ КРАЉЕВА
 13. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „РИБНИЦА“ ИЗ КРАЉЕВА
 14. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ ДОМА КУЛТУРЕ „СТУДЕНИЦА“ ИЗ УШЋА
 15. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021. ГОДИНУ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ИЗ КРАЉЕВА
 16. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2021. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ–РИТА“ ИЗ КРАЉЕВА
 17. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ И ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ЗА 2021. ГОДИНУ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ИБАР“ ИЗ КРАЉЕВА
 18. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВА“ ИЗ КРАЉЕВА
 19. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИЗ КРАЉЕВА
 20. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ И ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ  ЗА 2021. ГОДИНУ ДЕЧЈЕГ ОДМАРАЛИШТА „ГОЧ“ ИЗ КРАЉЕВА
 21. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ И ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЛОКАЛНИХ УСЛУГА ГРАДА КРАЉЕВА ИЗ КРАЉЕВА
 22. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ „АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА
 23. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА И ОДЛУКУ О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНЕ ВОДЕ, УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ КРАЉЕВО
 24. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА АУТОПРЕВОЗ ДОО ЧАЧАК КОЈОМ ЈЕ УТВРЂЕНА ТАРИФА ПРЕВОЗА У ГРАДСКО-ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 
 25. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ГРАДА У НАЗИВУ СПОРТСКОГ ШАХОВСКОГ УДРУЖЕЊА
 26. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ИЗ КРАЉЕВА
 27. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ ИЗ КРАЉЕВА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
 28. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ ИЗ КРАЉЕВА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
 29. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РАТАРСКО ИМАЊЕ-ГРДИЦА“    
 30. ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РУДНО“
 31. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ
 32. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ТРГОВИНСКИМ, ЗАНАТСКИМ И УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА   
 33. ОДЛУКА О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ- 011
 34. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА КРАЉЕВА
 35. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРАЉЕВA
 36. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА
 37. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО“ КРАЉЕВО
 38. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗ КРАЉЕВА  
 39. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗ КРАЉЕВА
 40. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗ КРАЉЕВА  
 41. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА
 42. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА  
 43. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА РАСПИСИВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ“ ИЗ КРАЉЕВА
 44. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА
 45. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИЗ КРАЉЕВА
 46. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ШЕСТ ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ГРАДА КРАЉЕВА ИЗ КРАЉЕВА
 47. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВО КУРСУЛА“ ИЗ КРАЉЕВА
 48. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ ИЗ КРАЉЕВА
 49. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ“ КРАЉЕВО О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
 50. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА
2022-09-14T12:20:35+02:00 14 септембра, 2022|