Акти донети на 6. седници

 

 АКТИ ДОНЕТИ НА 6. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ 29.ДЕЦЕМБРА  2020.ГОДИНЕ

СПИСАК АКАТА:

 1. ОДЛУКA О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021.ГОДИНУ
 2. ОДЛУКA О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ
 3. ОДЛУКА О СУБВЕНЦИОНИРАЊУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 4. ОДЛУКA О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 5. ОДЛУКA О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 6. ОДЛУКA О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ ЦРКВЕНИХ И ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 7. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019.ГОДИНУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ“ ИЗ КРАЉЕВА
 8. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ И ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ЗА 2019.ГОДИНУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА
 9. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2019.ГОДИНУ КРАЉЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА ИЗ КРАЉЕВА
 10. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019.ГОДИНУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ИЗ КРАЉЕВА
 11. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2019.ГОДИНУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „РИБНИЦА“ ИЗ КРАЉЕВА
 12. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019.ГОДИНУ ДОМА КУЛТУРЕ „СТУДЕНИЦА“ ИЗ УШЋА
 13. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019.ГОДИНУ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ИЗ КРАЉЕВА
 14. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА РАДНУ 2018/2019 ГОДИНУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019.ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА“ ИЗ КРАЉЕВА
 15. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019.ГОДИНУ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ИБАР“ ИЗ КРАЉЕВА
 16. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2019.ГОДИНУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВА“ ИЗ КРАЉЕВА
 17. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019.ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИЗ КРАЉЕВА
 18. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ И ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019.ГОДИНУ ДЕЧЈЕГ ОДМАРАЛИШТА „ГОЧ“ ИЗ КРАЉЕВА
 19. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2019.ГОДИНУ ДОМА ЗДРАВЉА „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА
 20. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019.ГОДИНУ „АПОТЕКЕ КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА
 21. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ И ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019.ГОДИНУ ЦЕНТРА ЛОКАЛНИХ УСЛУГА ГРАДА КРАЉЕВА ИЗ КРАЉЕВА
 22. ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2021.ГОДИНУ
 23. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА, ПОВЕРЕНИХ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ, ДОНЕТЕ ОДЛУКОМ НАДЗОРНОГ ОДБОРА, СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА УТВРЂЕНИМ ОДЛУКОМ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
 24. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА ПОВЕРЕНИХ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО БРОЈ 2136/2, КОЈУ ЈЕ ДАНА 26.11.2020. ГОДИНЕ ДОНЕО НАДЗОРНИ ОДБОР ПРЕДУЗЕЋА
 25. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2021.ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ“ ИЗ КРАЉЕВА
 26. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦА“ ИЗ КРАЉЕВА
 27. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2021.ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ ИЗ КРАЉЕВА
 28. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2021.ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ИЗ КРАЉЕВА
 29. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА
 30. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊA ЗА 2021.ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗ КРАЉЕВА
 31. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2021.ГОДИНУ ЈАВНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ ИЗ КРАЉЕВА
 32. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО“ ДОО КРАЉЕВО
 33. ОДЛУКА О УПРАВЉАЊУ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊУ И ПОГРЕБНОЈ ДЕЛАТНОСТИ
 34. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБАВЕЗНОМ ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 35. ОДЛУКА О НЕПОСРЕДНОМ ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ У ДОСИТЕЈЕВОЈ УЛИЦИ
 36. ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ЗА ПОТРЕБЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА
 37. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА АУТОПРЕВОЗ ДОО ЧАЧАК БРОЈ 2/38 ОД 25.11.2020.ГОДИНЕ КОЈОМ ЈЕ УТВРЂЕНА ТАРИФА ПРЕВОЗА У ГРАДСКО-ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 38. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЦРТ АНЕКСА IV ЈАВНОГ УГОВОРА О ДАВАЊУ КОНЦЕСИЈЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА БРОЈ 3507/19 ОД 19.11.2019. ГОДИНЕ
 39. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 40. КАДРОВСКИ ПЛАН У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА, ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА КРАЉЕВА, СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА КРАЉЕВА, ЛОКАЛНОМ ОМБУДСМАНУ ГРАДА КРАЉЕВА И СЛУЖБИ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ
 41. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДА КРАЉЕВА
 42. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА ТРГОВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 43. ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 44. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА УПОТРЕБУ ОСНОВНОГ ГРБА ГРАДА КРАЉЕВА УДРУЖЕЊУ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ГРАДА КРАЉЕВА
 45. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВА“ ИЗ КРАЉЕВА
 46. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВА“ ИЗ КРАЉЕВА
 47. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕГ ОДМАРАЛИШТА „ГОЧ“ ИЗ КРАЉЕВА
 48. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СТЕФАН НЕМАЊА“ У СТУДЕНИЦИ
 49. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 50. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ У СИРЧИ
 51. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ЧИСТОЋА“ ИЗ КРАЉЕВА
 52. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ЧИСТОЋА“ КРАЉЕВО БРОЈ 3895 ОД 21.12.2020.ГОДИНЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА САКУПЉАЊА, ОДВОЖЕЊА И ДЕПОНОВАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
 53. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ „АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ КРАЉЕВО“
 54. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 55. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКО ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „14.ОКТОБАР“ У КРАЉЕВУ
 56. РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈУ ЛИЦА ЗА ОВЕРУ ОБРАСЦА ЗИП-1 ЗА ИСПЛАТУ ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА
 57. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
2021-06-19T13:25:56+02:00 11 јануара, 2021|