Акти донети на 10. седници

СВИ АКТИ ДОНЕТИ НА 10. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 29.11.2021.ГОДИНЕ

СПИСАК АКАТА:

 1. ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
 2. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 3. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
 4. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПЕРИОД 01.01.2021-30.09.2021.ГОДИНЕ
 5. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 6. ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ГРАДА КРАЉЕВА
 7. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА
 8. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ
 9. ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ГРАДА КРАЉЕВА
 10. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ КРАЉЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2021.ГОДИНЕ
 11. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ“ ИЗ КРАЉЕВА
 12. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИЗ КРАЉЕВА
 13. ОДЛУКА О ОБАВЕЗНОМ ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 14. ОДЛУКА О ИЗРАДИ LL ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР ГРАДА КРАЉЕВА“ – ЛОКАЦИЈА „ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КРАЉЕВО“
 15. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТСКЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 16. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА САМАИЛА И МРСАЋ, ГРАДА КРАЉЕВА
 17. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРАЉЕВО
 18. ЗАКЉУЧАК О КОЈИМ СЕ ПРЕДЛАЖЕ МИНИСТРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ДВА ЧЛАНА И ДВА ЗАМЕНИКА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЗАХТЕВУ ЗА ВРАЋАЊЕ ЗЕМЉИШТА
 19. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ КРАЉЕВО
 20. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ КРАЉЕВО
 21. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦА“ КРАЉЕВО
 22. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦА“ КРАЉЕВО
 23. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВА“ ИЗ КРАЉЕВА
 24. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВА“ ИЗ КРАЉЕВА
 25. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ“ ИЗ КРАЉЕВА.
 26. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА
 27. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ИЗ КРАЉЕВА
 28. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ ИЗ КРАЉЕВА
 29. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦА“ ИЗ КРАЉЕВА
 30. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ ИЗ КРАЉЕВА
 31. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ННАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ“ ИЗ КРАЉЕВА
 32. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА
 33. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА КРАЉЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА ИЗ КРАЉЕВА
 34. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ИБАР“ ИЗ КРАЉЕВА
 35. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА“ У КРАЉЕВУ
 36. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ЕЛЕКТРО-САОБРАЋАЈНОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „НИКОЛА ТЕСЛА“ У КРАЉЕВУ
 37. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКОЈ ШКОЛИ „ДР ЂОРЂЕ РАДИЋ“ У КРАЉЕВУ
 38. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ У КРАЉЕВУ
 39. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЖИВАН МАРИЧИЋ“ У ЖИЧИ
 40. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ У СИРЧИ
 41. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИЛУНКА САВИЋ“ У ВИТАНОВЦУ
 42. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА ТРГОВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 43. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ“.
 44. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ГРАДА У НАЗИВУ КЛУБА
 45. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 46. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА САМАИЛА И МРСАЋ, ГРАДА КРАЉЕВА
 47. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗ КРАЉЕВА
2021-12-30T10:39:24+01:00 2 децембра, 2021|