Акти донети на 8. седници

СВИ АКТИ ДОНЕТИ НА 8.СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 21. ЈУНА 2021.ГОДИНЕ

СПИСАК АКАТА:

 1. ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
 2. ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ
 3. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021.ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
 5. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПЕРИОД ОД ДО 2023. ГОДИНЕ
 6. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ СА ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПЕРИОД 2021-2026. ГОДИНЕ
 7. ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ – РИТА“ КРАЉЕВА
 8. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020. ГОДИНУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ“ ИЗ КРАЉЕВА
 9. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊEГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ И ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ОБРАЧУНА ЗА 2020. ГОДИНУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА
 10. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020.ГОДИНУ КРАЉЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА ИЗ КРАЉЕВА
 11. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020.ГОДИНУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ИЗ КРАЉЕВА
 12. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020.ГОДИНУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „РИБНИЦА“ ИЗ КРАЉЕВА
 13. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020.ГОДИНУ ДОМА КУЛТУРЕ „СТУДЕНИЦА“ ИЗ УШЋА
 14. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2020.ГОДИНУ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ИЗ КРАЉЕВА
 15. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА РАДНУ 2019/2020 ГОДИНУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2020.ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА“ ИЗ КРАЉЕВА
 16. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ И ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ЗА 2020.ГОДИНУ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ИБАР“ ИЗ КРАЉЕВА
 17. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020.ГОДИНУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВА“ ИЗ КРАЉЕВА
 18. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2020.ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИЗ КРАЉЕВА
 19. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ И ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020.ГОДИНУ ДЕЧЈЕГ ОДМАРАЛИШТА „ГОЧ“ ИЗ КРАЉЕВА
 20. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020.ГОДИНУ „АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА
 21. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ И ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2020.ГОДИНУ ЦЕНТРА ЛОКАЛНИХ УСЛУГА ГРАДА КРАЉЕВА ИЗ КРАЉЕВА
 22. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА ЗА 2021.ГОДИНУ „АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА
 23. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ КРАЉЕВО КОЈОМ ЈЕ УСВОЈЕН ЦЕНОВНИК РАДОВА И УСЛУГА, СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНА РАДОВА И УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ КРАЉЕВО
 24. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВА“ ИЗ КРАЉЕВА
 25. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА КРАЉЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА ИЗ КРАЉЕВА
 26. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ИБАР“ ИЗ КРАЉЕВА
 27. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2020.ГОДИНУ
 28. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА
 29. ОДЛУКА О КОМУНАЛНОЈ МИЛИЦИЈИ
 30. ОДЛУКА О УНИФОРМИ И ОЗНАКАМА КОМУНАЛНИХ МИЛИЦИОНАРА
 31. ОДЛУКА О БОЈИ И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА И ОПРЕМЕ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ
 32. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2021.ГОДИНУ
 33. МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПРИСТУПАЊА ПРОМЕНИ ГРАНИЦА КАТ. ОПШТИНА МРСАЋ, ОБРВА И МИЛОЧАЈ СА ПРЕДЛОГОМ ДА ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДОНЕСЕ ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ГРАНИЦА
 34. ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР И ЧИБУКОВАЦ“
 35. ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МАТАРУШКА БАЊА
 36. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЈАРЧУЈАК“
 37. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 38. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈАВНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ КРАЉЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ
 39. ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ КРАЉЕВО
 40. ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦА“ КРАЉЕВО
 41. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021.ГОДИНУ
 42. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО” Д.О.О, КРАЉЕВО О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ДРУШТВА
 43. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ДОО ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО НИШ-МЕДИЈАНА ЗА УПОТРЕБУ ОСНОВНОГ ГРБА ГРАДА КРАЉЕВА
 44. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ОСАМ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 45. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ТРИ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРАЉЕВО
 46. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА РАСПИСИВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА КРАЉЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА ИЗ КРАЉЕВА
 47. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА „АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА
 48. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА „АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА
 49. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ“ ИЗ КРАЉЕВА
 50. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА
 51. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ „СТУДЕНИЦА“ ИЗ УШЋА
 52. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У МАШИНСКОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „14.ОКТОБАР“ У КРАЉЕВУ
 53. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СТЕФАН НЕМАЊА“ У СТУДЕНИЦИ
 54. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 55. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА
 56. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА
 57. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 58. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ КРАЉЕВО
 59. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ КРАЉЕВО
 60. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 61. ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ РАСПОДЕЛЕ СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ ИЗ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАНА У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП
 62. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „РИБНИЦА“ КРАЉЕВО
 63. РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ИЗ КРАЉЕВА
 64. ДОПУНА ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
 65. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА МАРИЦЕ МИЈАЈЛОВИЋ
 66. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА МИЛИЦЕ ЧЕПЕРКОВИЋ
2021-06-26T22:13:04+02:00 26 јуна, 2021|